مازیار بهرامی

مربی و مشاور مهارت‌های ضروری خلاقیت، حل مسئله و مدیریت توجه